Bestuur PDF Afdrukken
 Voorzitter: (Jan Bostelaar)
*       Aanspreekpunt vereniging brede zaken
*       Geeft leiding aan de vereniging,
*       Vertegenwoordigt de vereniging,
*       Zorgt voor het ontwikkelen en uitdragen van visie op atletiek binnen Zeeland.
*       Geeft leiding aan de bestuursvergaderingen en stelt samen met de secretaris de agenda voor de vergaderingen op,
*       Draagt zorg voor de goede verhoudingen binnen het bestuur, de vereniging en met de externe partijen.
*       Stelt zich op de hoogte van wat er binnen de vereniging speelt,
*       Draagt zorg voor de public relations en zal deze zo nodig delegeren aan die personen die verantwoordelijk zijn voor hun functiegebied,
*       Stimuleert en ontwikkelt initiatieven,
*       Contactpersoon voor de kantinecommissie,
*       Is aanspreekpunt voor het accommodatiebeheer,
*       Is verantwoordelijk voor het sleutelbeheer.
*       Is op de hoogte en houdt zich actief bezig met “lief en leed” binnen de vereniging.
*      Houdt contact met de vertrouwenspersoon en zorgt voor afwikkeling van klachten en incidenten.
 Secretaris: (Jan Rombout)
*       Aanspreekpunt administratieve zaken
*       Vervangt, als vicevoorzitter, de voorzitter bij diens afwezigheid,
*       Stelt samen met de voorzitter de agenda voor de bestuursvergaderingen samen en houdt de vergaderstructuur efficiënt.
*       Draagt zorg voor verslaglegging van de vergaderingen, samen met de notulist
*       Houdt archief van de vereniging, waaronder ingekomen en uitgaande post, rooster van aftreden, handboek verenigingszaken, commissiebesluiten, uitslagen samen met het wedstrijdsecretariaat en ledenadministratie samen met administrateur.
*       Stelt het jaarverslag van de vereniging samen,
*       ziet toe op de ontwikkeling van visie, missie en de formulering van strategische uitgangspunten in een beleids- en jaarplan,
*       Is eindverantwoordelijk voor (digitale) gegevensopslag en juist gebruik van de systemen waaronder de website samen met de webmasters.
*       Is mede verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid.
 Penningmeester: (Ron Dellebeke)
*       Aanspreekpunt financiële zaken,
*       Draagt zorg voor het financieel beheer en houdt de financiële administratie bij,
*       Contactpersoon voor de sponsorcommissie.
*       Zorgt voor een sluitende financiële ledenadministratie,
*       Draagt zorg voor de inning van contributies en overige financiële bijdragen,
*       Zorgt voor de betaling van rekeningen en vergoedingen,
*       Zorgt voor het opstellen van het financieel jaaroverzicht,
*       Verzorgt de voorbereiding van de begroting,
*       Onderhoudt de contacten met het administratiebureau,
*       Onderhoudt contacten met de kascontrolecommissie,
*      Verzamelt en inventariseert de mogelijkheden van subsidies.
 Bestuurslid Technische zaken: (Niels Koole)
*       Aanspreekpunt technische zaken
*       Stimuleert initiatieven op training technisch gebied in de breedste zin.
*       Stuurt de Technische commissie aan en onderhoud goede contacten met de trainers,
*       Stuurt de Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC) aan.
*       Contactpersoon Triatloncommissie,
*       Is vertegenwoordiger van de vereniging binnen de Vereniging Zeeland Atletiek (VZA),
*       Ontwikkelt beleid op verenigingsniveau samen met de andere bestuursleden.
 
 Bestuurslid communicatie: (Marije Besuijen)
*       Aanspreekpunt communicatie en public relations,
*       Is contactpersoon in de Public Relations commissie,
*       Houdt nauw contact met de sponsorcommissie,
*       Houdt zich bezig met het vrijwilligersbeleid.
*       Zorgt voor redactie op alle publicaties, zowel op papier, als in een digitale nieuwsbrief, als op de website,
*       Zorgt voor de voorbereiding en bewaking van het beleidsplan van de vereniging,
*       Draagt zorg voor interne/ externe communicatie,
*      Is verantwoordelijk voor bewaking huisstijl (Clubblad/nieuwsbrief en website).
 Bestuurslid jeugd(Veerle Sinke – Vermaire)
*       Aanspreekpunt jeugdzaken
*       Contactpersoon jeugd-technische commissie (JTC), onderhoudt goede contacten met jeugdtrainers,
*       Contactpersoon jeugd activiteiten commissie (JAC), onderhoudt goede contacten met de ouders
*       Ontwikkelt (jeugd)beleid op verenigingsniveau samen met de andere bestuursleden.
 
 
Joomla templates by a4joomla